Licensaftale

licensaftale ansøgning som en tjeneste.
LICENSAFTALEN (“AFTALEN”) ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM LICENSTAGEREN OG BRIGHTANALYTICS, DER GIVER LICENSTAGEREN TILLADELSE TIL AT INSTALLERE OG BRUGE PROGRAMMET. LICENSHAVER ER ENHVER FYSISK ELLER JURIDISK PERSON, DER LOVLIGT HAR VORES APPLIKATION I SIN BESIDDELSE. DENNE AFTALE TRÆDER I KRAFT, SÅ SNART LICENSTAGEREN ER I BESIDDELSE AF VORES APPLIKATION, ENTEN VED DOWNLOAD ELLER VED ANDEN ERHVERVELSE. LÆS VENLIGST NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER OG ALLE LEDSAGENDE OPLYSNINGER OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN DU KØBER VORES APPLIKATION. DISSE DOKUMENTER FASTSÆTTER DE JURIDISK BINDENDE VILKÅR, DER GÆLDER FOR DIN RET TIL AT BRUGE PROGRAMMET. LICENSHAVEREN HAR IKKE RET TIL AT GØRE BRUG AF APPLIKATIONEN OG ER FORPLIGTET TIL AT FJERNE DEN FRA SIN BESIDDELSE, HVIS LICENSHAVEREN IKKE ACCEPTERER DISSE BETINGELSER.

PROGRAMMET INDEHOLDER OPEN SOURCE-SOFTWARE “MYSQL”, “PHP”, “JAVASCRIPT” OG “JQUERY PLUGINS”, SOM DISTRIBUERES UNDER MIT-LICENSEN. LICENSTAGEREN FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT OPEN SOURCE-APPLIKATIONEN FORTSAT ER OMFATTET AF DE VILKÅR OG BETINGELSER, SOM DEN LEVERES PÅ. OPEN SOURCE-APPLIKATIONEN LEVERES “SOM DEN ER” OG UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI AF NOGEN ART. BRIGHTANALYTICS FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE ANDRE GARANTIER, SÅSOM UDTRYKKELIGE, STILTIENDE ELLER LOVBESTEMTE GARANTIER MED HENSYN TIL OPEN SOURCE-APPLIKATIONEN.

HVIS DU HAR SPØRGSMÅL ELLER BEKYMRINGER OM VORES VILKÅR, BEDES DU KONTAKTE OS PÅ HELLO@BRIGHTANALYTICS.EU.

1 GENERELLE BESTEMMELSER.

1. I denne aftale skal følgende udtryk forstås som følger:

“Applikation”: Applikation: BRIGHTANALYTICS’ proprietære computersoftwareapplikation, som stilles til rådighed for licenstageren i forbindelse med gennemførelsen af aftalen.

“BRIGHTANALYTICS”: Et selskab oprettet og eksisterende i henhold til belgisk lovgivning, med hjemsted på Bruggesteenweg 311A /2.2, 8830 Hooglede og registreret under virksomhedsnummer BTW-BE 0555.899.773.

“Licenshaver”: Enhver fysisk eller juridisk person, der køber eller har til hensigt at købe applikationen i henhold til vilkårene i denne aftale (i det følgende også benævnt “du” eller “din”).

“Slutbruger”: Enhver fysisk person, der bruger applikationen på vegne af licenstageren og i overensstemmelse med de rettigheder, som er tildelt licenstageren. (i det følgende også benævnt “du” eller “din”, som derfor kan betyde licenstageren eller slutbrugeren, alt efter hvad sammenhængen kræver).

2. BRIGHTANALYTICS forbeholder sig ret til ensidigt at revidere eller opdatere aftalen fra tid til anden efter eget skøn. Enhver ændring træder i kraft, når de opdaterede vilkår offentliggøres på webstedet. Slutbrugeren forstår og accepterer, at fortsat brug af applikationen efter offentliggørelse af eventuelle ændringer af aftalen udgør en accept af disse ændringer. Det er dit ansvar at kontrollere aftalen regelmæssigt for ændringer.

3. Denne aftale udgør hele aftalen mellem parterne med hensyn til besiddelse og brug af applikationen og erstatter hermed alle tidligere mundtlige eller skriftlige aftaler mellem parterne vedrørende det heri omhandlede emne. Enhver tilføjelse eller afvigelse fra denne aftale er kun gyldig i det omfang, der er indgået en gensidig aftale, som er skriftligt nedfældet.

4. Hvis en bestemmelse i denne aftale anses for at være ulovlig, ugyldig eller på anden måde ikke kan håndhæves af en hvilken som helst grund, skal den anses for at være adskilt fra aftalen og påvirker ikke gyldigheden, lovligheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser i denne aftale. Enhver ulovlig, ugyldig eller uigennemførlig bestemmelse skal ændres for at opnå så tæt som muligt på parternes fælles intentioner som udtrykt i den oprindelige bestemmelse, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. BRIGHTANALYTICS forbeholder sig retten til at tage første initiativ til ensidigt at ændre ugyldige eller uanvendelige klausuler.

2 LICENS OG TJENESTER.

1. Den licenserede applikation BrightAnalytics er en cloud-baseret softwareapplikation (“applikationen”) til rapportering af drifts- og økonomistyring. Applikationen består af flere funktionaliteter, herunder mulige specialfremstillede funktionaliteter, som aftalt med licenstageren ved købet. BRIGHTANALYTICS kan pålægge yderligere betingelser og instruktioner for brugen af visse funktioner.

2. Denne aftale regulerer licenstagerens ret til at bruge applikationen, de valgte funktionaliteter og vores tilsvarende tjenester. Licenstageren kan give slutbrugerne brugsret til slutbrugere inden for det interne forretningsmiljø, uden at det er licenshaverens ansvar. De rettigheder og forpligtelser, der følger af denne aftale, gælder for slutbrugeren. Licenstageren er ansvarlig for handlinger, adfærd, drift og alle transaktioner i forbindelse med applikationen, som foretages af dennes ansatte, ledere, direktører og alle andre personer, som de bevidst eller utilsigtet, direkte eller indirekte, har givet adgang til applikationen. BRIGHTANALYTICS kan afvise en slutbruger i tilfælde af en tvingende eller tungtvejende grund.

2.1 Brugsret.
3. Som modydelse for betaling af licensgebyret og med forbehold af vilkårene og betingelserne i denne aftale giver BRIGHTANALYTICS hermed licenstageren og autoriserede slutbrugere (“licenstagere”) en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og ikke-sublicensérbar ret til at bruge applikationen “BrightAnalytics” og enhver relateret dokumentation, der ledsager applikationen, til dine egne formål (“licens”). Enhver anden brug eller udnyttelse, som ikke udtrykkeligt er givet til licenstageren i denne aftale, er ikke tilladt uden skriftligt samtykke fra BRIGHTANALYTICS.

4. Licenstageren må ikke foretage reverse-engineering, demontere eller dekompilere eller på anden måde forsøge at undersøge og udlede applikationens kildekode eller strukturelle rammer, undtagen og kun i det omfang, der er fastsat i gældende lovgivning. Licenstageren har ikke ret til at ændre eller skabe afledte værker af applikationen eller dokumentationen. Licenstageren er heller ikke berettiget til at sælge, overdrage, distribuere, (under)licensere, udleje, lease, udlåne eller på anden måde overføre nogen del af Applikationen eller nogen rettigheder, der er tildelt hertil, eller til at videregive Applikationen til en tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra BRIGHTANALYTICS.

5. BRIGHTANALYTICS bestræber sig efter bedste evne på at sikre kontinuerlig tilgængelighed af applikationen. BRIGHTANALYTICS har anvendt alle tekniske, ikke-tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er nødvendige og rimelige for at sikre denne forpligtelse. Afbrydelser og svigt genoprettes altid inden for kort tid, hvis det er muligt. Disse forpligtelser bør forstås som en forpligtelse til at anvende midler. Licenstageren kan regne med støtte fra BRIGHTANALYTICS, hvis han eller hun får spørgsmål eller kommentarer vedrørende tilgængeligheden.

6. BRIGHTANALYTICS har anvendt alle tekniske, ikke-tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er nødvendige og rimelige for at sikre en korrekt drift og sikker karakter af vores Applikation. Der er planlagt både forebyggende og afhjælpende foranstaltninger. BRIGHTANALYTICS vil straks informere licenstageren om potentielle risici og efterfølgende nødvendige foranstaltninger, i det omfang det er muligt og nødvendigt. Da vores onlinetjenester er afhængige af flere eksterne faktorer, såsom internettet og tredjeparter, er det ikke muligt for BRIGHTANALYTICS at give absolutte garantier for, at de fungerer korrekt og er sikre. Ovennævnte forpligtelser skal forstås som en forpligtelse til at anvende midler. Licenstageren anerkender og accepterer, at vores Applikation aldrig kan være helt fri for fejl og mangler, og at ikke alle mangler kan repareres.

2.2 Hosting og overvågning af data.
7. BRIGHTANALYTICS stiller den nødvendige virtuelle plads til rådighed for licenstageren til lagring af data, information og andre filer (“indhold”). Slutbrugeren kan stole på, at BRIGHTANALYTICS har taget alle rimelige skridt til at beskytte det tilføjede indhold mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse eller utilsigtet tab, ændring, uautoriseret videregivelse og adgang. BRIGHTANALYTICS sørger desuden for en regelmæssig sikkerhedskopiering af det indhold, der er gemt i vores applikation. En regelmæssig sikkerhedskopiering skal forstås som mindst én sikkerhedskopi om dagen. BRIGHTANALYTICS kan frit bestemme hyppigheden af denne backup.

8. BRIGHTANALYTICS kan kræve, at licenstageren anvender tredjepartstjenester for at optimere den effektive brug af applikationen. BRIGHTANALYTICS er en ren mellempart og er derfor ikke ansvarlig for den korrekte funktion af (software)produkter, tjenester og enhver anden handling fra sådanne anbefalede tredjepartsleverandører.

9. BRIGHTANALYTICS udfører en aktiv overvågning af brugen af applikationen med det formål at bevare brugerkontrollen, analysere ydelsen og forbedre softwarens effektivitet.

2.3 Vedligeholdelse og opdateringer.
10. BRIGHTANALYTICS har til formål at levere en Applikation af høj kvalitet ved at udføre regelmæssige vedligeholdelsesaktiviteter og opdateringer af Applikationen. Disse operationer vil blive gennemført inden for en tidsramme, der er kendetegnet ved en generel nedsat aktivitet, medmindre forholdene berettiger andet. Den tidsramme, inden for hvilken disse operationer udføres, kan aldrig indgå i en beregning af mangelfuld tilgængelighed og funktion.

11. Vedligeholdelsesarbejder, ændringer og forbedringer af applikationen kan have en midlertidig indvirkning på applikationens tilgængelighed og korrekte funktion. BRIGHTANALYTICS vil informere licenstageren om sådanne handlinger mindst 24 timer i forvejen, i det omfang det er muligt eller nyttigt. Den tidsramme, inden for hvilken disse operationer udføres, kan aldrig indgå i en beregning af mangelfuld tilgængelighed og funktion.

2.4 Støtte.
12. BRIGHTANALYTICS yder støtte til licenstageren med hensyn til applikationsfejl og hændelser. En funktionsfejl er enhver situation, der forhindrer, at applikationen fungerer korrekt og er tilgængelig for alle. En hændelse er en midlertidig funktionsforstyrrelse, hvis virkninger ikke længere er til stede på anmeldelsestidspunktet. Vi skelner mellem to typer af dysfunktioner:

En funktionsfejl på grund af manglende teknisk viden eller manglende viden om software.
En funktionsfejl forårsaget af en teknisk fejl eller en softwarefejl.
13. BRIGHTANALYTICS forventer, at kunden rapporterer enhver dysfunktion og hændelse uden unødig forsinkelse via e-mail: support@brightanalytics.eu. BRIGHTANALYTICS vil kun korrigere de rapporterede dysfunktioner. Licensindehaveren skal give en klar beskrivelse af dysfunktionen og de forhold, hvorunder dysfunktionen forekommer, helst med en print-skærm.

14. Supporten leveres af medarbejdere hos BRIGHTANALYTICS eller af en udpeget tredjepart. Der ydes kun support i kontorets åbningstid, dvs. mandag til fredag mellem 10:00 og 16:00. Der ydes ikke støtte i offentlige og på forhånd anmeldte ferieperioder.

15. Vores support vil behandle hver ny rapporteret fejlfunktion inden for et rimeligt tidsrum og senest 48 arbejdstimer efter accept af vores helpdesk.

16. Der ydes kun støtte ved hjælp af fjernkommunikation, f.eks. telefon, e-mail eller “fjernassistance”. Slutbrugeren skal yde alt nødvendigt og rimeligt samarbejde med henblik på at stille en hurtig løsning til rådighed. Dette omfatter overførsel af alle nødvendige oplysninger, f.eks. adgangskoder og aktivering af “fjernassistance”. Støtten dækker ikke interventioner på stedet.

17. Det er ikke altid muligt at finde en øjeblikkelig og permanent løsning på en dysfunktion. Licenstageren forstår og accepterer, at en løsning ikke altid er ensbetydende med en genoprettelse af den oprindelige tilstand. En mangel giver ikke anledning til tilbagebetaling af penge.

3 SLUTBRUGERENS FORPLIGTELSER.

3.1 Registrering.
1. Hver slutbruger skal registrere sin brugerkonto for at kunne få adgang til applikationen. Slutbrugeren er forpligtet til at give nøjagtige, ajourførte og fuldstændige oplysninger, som der spørges om under registreringen. Denne oplysningspligt gælder både ved oprettelsen af kontoen og for fremtidig brug. Det er slutbrugerens eget ansvar at rette eller fjerne forældede oplysninger.

2. Hver brugerkonto er strengt individuel, personlig og derfor unik. En brugerkonto kan ikke overdrages til en tredjepart uden BRIGHTANALYTICS’ udtrykkelige skriftlige samtykke. Slutbrugeren skal derfor garantere fortroligheden af sin brugerkonto og sine loginoplysninger. Slutbrugeren forbliver under alle omstændigheder eneansvarlig for alle handlinger, der udføres via hans brugerkonto. Ethvert (formodet) brud på fortroligheden skal indberettes til BRIGHTANALYTICS, så der kan træffes passende foranstaltninger.

3. BRIGHTANALYTICS udfører ikke en aktiv og forudgående kontrol af de oprettede brugerkonti. BRIGHTANALYTICS forbeholder sig dog ret til at træffe passende foranstaltninger i tilfælde, hvor dette er nødvendigt. Se artikel 5 “Varighed og opsigelse” for at få flere oplysninger om de mulige konsekvenser.

4. Hver slutbruger accepterer vilkårene og betingelserne for vores applikation ved registrering, som meddelt af BRIGHTANALYTICS. Licenstageren er forpligtet til at informere Slutbrugeren om alle relevante bestemmelser i licensaftalen mellem BRIGHTANALYTICS og Licenstageren, herunder omfanget heraf og den krævede overholdelse. BRIGHTANALYTICS kan iværksætte foranstaltninger over for både licenstager og slutbruger på grund af manglende overholdelse.

3.2 Krav med hensyn til applikation, hardware og viden.
5. Det er udelukkende slutbrugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger, der giver ret til at bruge applikationen. Applikationen er kun fuldt funktionel og effektiv, hvis slutbrugeren stiller den nødvendige og forud specificerede hardware, (browser) applikation og telekommunikationsfaciliteter til rådighed. Det er slutbrugerens ansvar at sikre, at det anvendte udstyr og den anvendte applikation opfylder systemkravene, som BRIGHTANALYTICS klart har meddelt dem. Slutbrugeren er ansvarlig for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af sin hardware, (browser) applikation og telekommunikationsfaciliteter mod virus, computerkriminalitet og ulovlig brug af tredjeparter. BRIGHTANALYTICS påtager sig intet ansvar for dette.

6. Slutbrugeren er ansvarlig for at tage hensyn til alle oplysninger om vores applikations funktion ved forudgående brug. BRIGHTANALYTICS kan ikke holdes ansvarlig for manglende tilgængelighed på grund af ukorrekt adfærd fra slutbrugerens side.

3.3 Begrænsninger i brugen af applikationen.
7. Slutbrugeren må kun bruge applikationen til de oprindeligt tilsigtede formål, som beskrevet af BRIGHTANALYTICS i den supplerende dokumentation. Slutbrugeren har ikke ret til at bruge applikationen til andre formål end dem, der er beskrevet i denne aftale og de ledsagende oplysninger. Det er licenshaverens ansvar at sikre, at applikationen er egnet til den påtænkte anvendelse.

8. Slutbrugeren må ikke bruge applikationen til handlinger og adfærd, der strider mod gældende lovbestemmelser, sædelighed eller offentlig orden, tredjeparters rettigheder og bestemmelserne i denne aftale. Disse omfatter bl.a., men ikke udelukkende, følgende handlinger og adfærd:

Bruge applikationen i forbindelse med kriminelle eller svigagtige aktiviteter;
Bruge applikationen til uautoriseret webscraping, spamming (afsendelse af store mængder e-mail med samme indhold og/eller indsendelse af meddelelser med lignende indhold i et stort antal nyhedsgrupper på internettet);
Bruge applikationen til uautoriserede eller uønskede brud på computersystemer, herunder hacking og lignende uautoriserede handlinger.
Bruge applikationen i forbindelse med en krænkelse af ophavsretligt beskyttede værker eller på anden måde handle i strid med tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder;
Bruge applikationen til at distribuere ulovlige og/eller kriminelle oplysninger, herunder racistiske udtryk, børnepornografi, kriminel trafik og fornærmelser;
9. Vores applikation giver slutbrugerne mulighed for at uploade indhold. BRIGHTANALYTICS forventer, at denne mulighed kun vil blive brugt på en nyttig og hensigtsmæssig måde. Det er under alle omstændigheder ikke tilladt at uploade følgende indhold på applikationen:

Enhver form for indhold, der kan anses for at være upassende eller ulovligt på grund af dets ulovlige, ulovlige, skadelige, krænkende, misbrugte, vildledende, truende, obskøne, pornografiske, stødende eller racistiske karakter og/eller mere generelt fordi det er i strid med den offentlige moral eller den offentlige orden. Dette indhold behøver ikke nødvendigvis at være i strid med gældende lovgivning eller tredjemands rettigheder for at blive betragtet som upassende.
Indhold, der krænker andre brugeres og/eller tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder og portrætrettigheder.
Indhold, der er et resultat af, henviser til og/eller opfordrer til at begå en strafferetligt sanktioneret lovovertrædelse.
Indhold, der kan forårsage eller skader andre brugere. Spredning af skadelige programmer som computervirus, malware, orme, trojanske heste og cancelbots falder ind under denne kategori.
Spredning af uopfordrede og/eller enhver form for kommercielle meddelelser via webstedet, herunder junk mail, spam og kædebreve.
10. BRIGHTANALYTICS forbeholder sig ret til at træffe alle rimelige og passende foranstaltninger, hvis slutbrugeren overtræder disse vilkår og betingelser eller nogen kendte forpligtelser, gældende lovgivning, tredjeparters rettigheder eller generelt accepterede adfærdskodekser på internettet. BRIGHTANALYTICS bevarer en bred valgfrihed med hensyn til at træffe straffende og afhjælpende foranstaltninger og omfanget af disse foranstaltninger, såsom en midlertidig eller permanent begrænsning af adgangen til visse funktioner. Foranstaltninger kan træffes uden forudgående varsel og/eller forudgående varsel.

3.4 Overdreven brug.
11. Slutbrugeren skal afholde sig fra enhver brug, der er væsentligt højere end en gennemsnitlig slutbruger af vores applikation og tillægstjenester, såkaldt overdreven brug. Dette giver en risiko for skadelig overbelastning af vores applikation og tjenester på netværket eller systemet. BRIGHTANALYTICS vil i tilfælde af overdreven brug informere slutbrugeren om hans adfærd og forpligte sig til at tage de nødvendige skridt til at reducere brugen. Hvis overbelastningen er af strukturel karakter, skal parterne indgå i mægling for at finde en løsning efter skriftlig anmodning fra BRIGHTANALYTICS. BRIGHTANALYTICS forbeholder sig ret til at suspendere sine forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser for at sikre andre licenstageres kvalitetsbrug.

4 LICENSGEBYR OG BETALING

4.1 Licensgebyret
1. Licensgebyrerne for den applikation som en tjeneste, som licenstageren køber i henhold til denne aftale, vil være angivet i købsaftalen og/eller som angivet på vores websted. Yderligere tjenester leveres efter anmodning fra licenstageren. Alle gebyrer er angivet eksklusive moms og/eller andre skatter og afgifter. Alle gebyrer er angivet i euro og skal også betales i euro.

2. BRIGHTANALYTICS kan til enhver tid justere de gældende gebyrer og satser. Licenstageren vil blive underrettet om eventuelle prisændringer senest 30 dage før revisionen. Revisionen er kun mulig i henhold til en tjenesteydelsesaftale med en tidsbegrænset periode, hvor der er gået mindst tolv (12) måneder siden starten eller siden den seneste revision. Licenstageren anses for at være indforstået med tilpasningen, medmindre licenstageren opsiger aftalen ved anbefalet brev senest tredive (30) dage efter ikrafttrædelsen af de nye satser. En revision på grundlag af forbrugerprisindekset betragtes ikke som en prisjustering i henhold til denne bestemmelse.

3. De gældende gebyrer og satser indekseres automatisk hvert år på grundlag af Agoria-indekset i overensstemmelse med artikel 57 i lov af 30. marts 1976. Beregningen foretages efter følgende formel:

At blive forstået som:

“P ny” = De nye tilpassede gældende priser eller satser;
“P old” = De priser eller satser, der gælder på tidspunktet for aftalens underskrivelse;
“Agoria new” = Referencelønomkostningerne på tidspunktet for Pnew.
“Agoria old” = referencelønomkostningerne på Pold’s tid.
Reference lønomkostninger: Som offentliggjort af Agoria, sektor Gent (kategori +10 ansatte)
4.2 Betalingen.
4. Alle vores fakturaer skal betales til kontonummer FINTRO: BE16 1430 9027 5274, medmindre andet er anført på fakturaen. I tilfælde af manglende betaling på forfaldsdatoen opkræves en rente på 1 % om året kombineret med en erstatning på 10 % af det fakturerede beløb med et absolut minimum på 125 EUR. Disse godtgørelser forfalder automatisk og uden krav om forudgående anbefalet brev. BRIGHTANALYTICS forbeholder sig ret til at kræve erstatning for andre skader som følge af denne mangelfulde betaling.

5. Licenstageren skal skriftligt og inden for ti dage efter modtagelsen af fakturaen meddele sine klager over fakturaer til BRIGHTANALYTICS. Den skriftlige meddelelse skal indeholde fakturadato, fakturanummer og en detaljeret beskrivelse af klagen.

6. En manglende betaling betragtes som en tungtvejende mangel på en eller flere væsentlige forpligtelser i denne aftale, jf. artikel 5.2 i denne aftale.

5 VARIGHED OG OPHØR.

1. Denne aftale træder i kraft fra datoen for begge parters underskrift. Den licens, der gives i henhold til denne aftale, er gyldig i en fast periode som angivet af licenstageren, der starter fra det øjeblik, hvor applikationen aktiveres. Hver part har ret til at opsige aftalen ved udløbet af hver periode. Den part, der ønsker at opsige aftalen, skal underrette den anden part herom mindst en måned før udløbet ved anbefalet brev. Aftalen vil automatisk blive forlænget med en ny periode svarende til den oprindelige periode ved udgangen af hver licensperiode, hvis den ikke er blevet opsagt korrekt.

2. Hver af parterne kan til enhver tid midlertidigt eller øjeblikkeligt suspendere eller opsige gennemførelsen af denne aftale, hvis den pågældende part står over for en tungtvejende mangel på en eller flere væsentlige forpligtelser i denne aftale, som kan tilskrives den anden part. Der kræves en forudgående underretning pr. anbefalet brev, hvorved den anden part får en rimelig frist til at opfylde sine forpligtelser, hvis en sådan frist stadig er hensigtsmæssig. Opsigelsen berører ikke de øvrige rettigheder, som den part, der opsiger aftalen, har, herunder retten til at kræve erstatning for den skade, der er lidt som følge af misligholdelse af forpligtelserne.

3. Hver af parterne har ret til at opsige licensaftalen straks ensidigt og uden yderligere advarsel, hvis en af parterne ikke længere opfylder licensaftalens krav i en periode på to måneder eller mere på grund af en situation med konkurs eller gældssanering. Den appellerende part skal underrette den misligholdende part ved anbefalet brev om sin anvendelse. Begge parter er fortsat forpligtet til at opfylde alle deres forpligtelser, indtil de modtager brevet.

4. Opsigelsen af aftalen indebærer, at slutbrugeren ikke længere har adgang til applikationen og dens indhold. Deaktivering af en brugerkonto indebærer ikke automatisk, at kontoen og det relevante indhold straks og uigenkaldeligt fjernes. BRIGHTANALYTICS forpligter sig til ikke at fjerne dette indhold i mindst femten (15) kalenderdage efter deaktiveringen.

5. Licenstageren har ikke ret til tilbagebetaling af det beløb, der allerede er betalt for de resterende måneder af den oprindelige aftales løbetid, hvis denne licensaftale af en eller anden grund ophører før forfaldsdatoen.

6 INTELLEKTUEL EJENDOMSRET.

1. BRIGHTANALYTICS og/eller dets licensgivere og leverandører bevarer alle intellektuelle ejendomsrettigheder med hensyn til applikationen og alle tilknyttede udviklinger. Disse intellektuelle ejendomsrettigheder henviser til ophavsrettigheder, applikations- og databeskyttelsesrettigheder som defineret i henhold til den belgiske lov om ophavsret af 30. juni 1994, den belgiske lov om beskyttelse af applikationer af 30. juni 1994 og den belgiske lov om beskyttelse af databaser af 31. august 1998 med hensyn til applikationen og alt forberedende arbejde og andre materialer, der anvendes i forbindelse med udvikling og levering af applikationen.

2. Der sker absolut ingen overførsel af intellektuelle ejendomsrettigheder i henhold til denne aftale. Licenstageren skal til enhver tid være opmærksom på disse intellektuelle ejendomsrettigheder og skal derfor afholde sig fra enhver overtrædelse, da det kan medføre ansvar for ham. Licenstageren må ikke fjerne, ændre eller skjule henvisninger, der angiver BRIGHTANALYTICS’ intellektuelle ejendomsrettigheder.

3. Ved at uploade indhold til vores applikation giver slutbrugeren BRIGHTANALYTICS en ikke-eksklusiv, overdragelig, royaltyfri og verdensomspændende licens til at bruge, reproducere, behandle og videregive dette indhold til tredjeparter, i det omfang det er nødvendigt for at applikationen kan fungere korrekt. Denne licens er ikke tidsbegrænset. Denne licens gælder for alle typer intellektuelle ejendomsrettigheder. Licensen er nødvendig for at sikre, at vores platform fungerer teknisk og funktionelt korrekt, og brugen af denne licens er begrænset til dette formål.

7 ANSVAR.

1. BRIGHTANALYTICS er kun ansvarlig for enhver større eller gentagen mindre kontraktlig og/eller ikke-kontraktlig overtrædelse, herunder enhver garantiforpligtelse, der kan tilskrives ham, og som er forårsaget i forbindelse med opfyldelsen af dets forpligtelser i henhold til denne aftale. Dette ansvar er begrænset til direkte skader som følge af bruddet. BRIGHTANALYTICS’ ansvar kan aldrig overstige det samlede beløb af licensgebyrer, der faktisk er faktureret i henhold til denne aftale i tre (3) måneder forud for bruddet, og er under alle omstændigheder begrænset til et absolut maksimum på € 1000.

2. BRIGHTANALYTICS er ikke ansvarlig for skader i forbindelse med eller som følge af:

Svigt som følge af uagtsomhed, manglende viden, forkert brug eller slutbrugerens manglende overholdelse af instruktionerne fra BRIGHTANALYTICS;
Ethvert brud på licenstagerens eller slutbrugerens forpligtelser i henhold til denne licens;
Tilstedeværelsen af virus på systemet eller via internettet eller downloadede data eller programmer, der er leveret.
3. BRIGHTANALYTICS er ikke ansvarlig for eventuelle indirekte skader. Ved indirekte skader skal forstås enhver form for følgeskader, såsom tabt fortjeneste, finansielle eller kommercielle tab, øgede samlede omkostninger, øgede personaleomkostninger, skader som følge af tab af kunder og lignende skader. Denne liste er ikke udtømmende. BRIGHTANALYTICS er ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge af ødelæggelse og/eller tab af data og/eller dokumenter. Ovennævnte begrænsninger er ikke gyldige i tilfælde af svig eller forsætlig forsømmelighed.

4. Eventuelle krav vedrørende ansvar skal meddeles BRIGHTANALYTICS inden for to (2) uger efter, at skaden er opstået. Manglende meddelelse vil medføre, at kravet ikke kan imødekommes.

5. Begge parter skal friholde hinanden for eventuelle krav fra tredjemand, der opstår i forbindelse med aftalens gennemførelse, hvis disse overtrædelser ikke kan tilskrives den anden part. Denne bevarelsespligt omfatter pligt til at informere og træffe alle nødvendige foranstaltninger for at afvise krav, men også til at erstatte eventuelle skader, der måtte opstå som følge af kravet.

6. Slutbrugeren skal skadesløsholde BRIGHTANALYTICS for alle omkostninger, udgifter, tab og krav mod BRIGHTANALYTICS som følge af krænkelse af tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder som følge af slutbrugerens uautoriserede brug af applikationen i henhold til denne aftale.

8 FORCE MAJEURE.

1. BRIGHTANALYTICS er ikke forpligtet til at opfylde sine forpligtelser i tilfælde af force majeure. Force majeure vedrører enhver situation, hvor gennemførelsen af denne aftale helt eller delvist forhindres på grund af en situation, som ikke kunne forudses eller, hvis den kunne forudses, var uovervindelig. I så fald suspenderes alle BRIGHTANALYTICS’ forpligtelser i henhold til denne aftale helt eller delvist i den periode, hvor force majeure-situationen varer. BRIGHTANALYTICS er ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge af force majeure.

2. Hver af parterne har ret til at opsige denne aftale øjeblikkeligt, ensidigt og uden yderligere indkaldelse ved anbefalet brev, hvis force majeure er af permanent karakter eller varer mere end 90 dage.

9 PRIVACY.

1. BRIGHTANALYTICS indsamler personlige oplysninger i forbindelse med gennemførelsen af denne aftale. Licenstageren giver hermed udtrykkeligt sit samtykke til behandling af de personlige oplysninger, der indsamles i forbindelse med køb og/eller aktivering af applikationen. BRIGHTANALYTICS behandler kun disse personlige oplysninger med henblik på levering af applikationen og yderligere tjenester. BRIGHTANALYTICS har ret til at bruge disse oplysninger til intern brug, herunder til udbredelse af egen kommerciel og ikke-kommerciel kommunikation. Ingen personlige oplysninger overføres til tredjeparter, undtagen i de tilfælde, der er tilladt ved lov, eller hvis BRIGHTANALYTICS er forpligtet hertil ved en retskendelse. Enhver behandling af personoplysninger skal være i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser (belgisk lov om beskyttelse af privatlivets fred af 8. december 1992, i det følgende benævnt “lov om beskyttelse af privatlivets fred”).

2. Licenstageren er berettiget som dataansvarlig i henhold til persondataloven, fordi han (indirekte) behandler personoplysninger ved hjælp af applikationen. Licenstageren bestemmer de data, der vil blive behandlet via applikationen, og disse data kan omfatte tredjeparters personoplysninger. Licenshaveren er derfor ansvarlig for, at behandlingen af disse personoplysninger er lovlig. BRIGHTANALYTICS er en simpel databehandler med hensyn til de behandlingsaktiviteter, der er beskrevet i denne bestemmelse.

3. Licenstageren har ret til at få adgang til eller foretage rettelser af personlige oplysninger i overensstemmelse med loven om beskyttelse af personlige oplysninger. Desuden har licenstageren ret til at modsætte sig brugen af sine personlige oplysninger til direkte markedsføring. I begge tilfælde skal licenstageren udøve sin ret ved at sende en skriftlig, dateret og underskrevet anmodning til BRIGHTANALYTICS sammen med et identitetsbevis (kopi af identitetskort). BRIGHTANALYTICS forpligter sig til at handle inden for fem (5) arbejdsdage efter din anmodning.

10 DIVERSE BESTEMMELSER.

1. At en af parterne ikke gør en rettighed gældende i henhold til denne aftale på trods af berettigelse, udgør ikke et afkald på rettigheder.

2. Belgisk lov finder udelukkende anvendelse på denne aftale. Anvendelsen af Wienerkonventionen om aftaler om internationale køb af varer er udtrykkeligt udelukket. Alle tvister, der opstår i forbindelse med denne aftale og de relaterede aftaler, vil blive forelagt for den kompetente domstol i det distrikt, hvor BRIGHTANALYTICS er etableret. Parterne forpligter sig til at løse tvister så vidt muligt i gensidig enighed.

3. BRIGHTANALYTICS kan til enhver tid overføre rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til en tredjepart. Denne tredjepart er alene og fuldt ud ansvarlig for den videre gennemførelse af aftalen. Dette kan ske uden samtykke fra licenstageren og slutbrugerne og uden at give anledning til nogen form for kompensation.