Generelle betingelser

Artikel 1. Definitioner

Generelle vilkår og betingelser: Disse generelle vilkår og betingelser.

BrightAnalytics: BrightAnalytics BV, Bruggesteenweg 311 box 2.2, 8830 Hooglede, registreret i Kruispuntbank van Ondernemingen under nummer 0555.899.773.

Demo: Demoversion af platformen, som den (potentielle) kunde kan bruge i en periode på fjorten (14) kalenderdage, før han/hun indgår en aftale med BrightAnalytics.

Bruger: enhver bruger af platformen.

Intellektuel ejendomsret: alle (registrerede og uregistrerede) handelsnavne, varemærker, domænenavne, ophavsrettigheder, logoer, designrettigheder, databaserettigheder, forretningshemmeligheder, patenter, opfindelser, værker, modeller, designs, processer/metoder, teknologier, systemer, knowhow-rettigheder, kilde- og kildekoder samt alle designs, software, dokumenter og alle andre materialer, der er udviklet og/eller anvendt til forberedelse eller udførelse af platformen og overdragelsen eller som følge heraf, samt alle andre industrielle og intellektuelle ejendomsrettigheder.

Opgave: beskrivelse af de tjenester og varer, herunder, men ikke begrænset til, opsætning af og adgang til platformen og et abonnement på software som en tjeneste (“SaaS”) og eventuelle yderligere moduler, som kunden ønsker at modtage, og den tilsvarende pris, som beskrevet i det tilbud, som kunden har modtaget.

Klient: den part, der placerer opgaven hos BrightAnalytics.

Aftale: (i) den opgave, der er placeret af kunden og accepteret af BrightAnalytics, og (ii) disse generelle vilkår og betingelser.

Parter: fælles betegnelse for kunden og BrightAnalytics, som hver især er en part.

Platform: BrightAnalytics’ digitale platform, der er tilgængelig på BrightAnalytics’ servere.

Artikel 2. Anvendelighed

2.1 BrightAnalytics forbeholder sig ret til til enhver tid ensidigt at ændre disse generelle vilkår og betingelser.

2.2 Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle aftaler og for brugen af demoen.

2.3 Disse generelle vilkår og betingelser er på forhånd blevet meddelt til kunden, som har accepteret dem. BrightAnalytics afviser udtrykkeligt, at kundens generelle vilkår og betingelser finder anvendelse, uanset hvornår de er blevet meddelt.

2.4 Hvis der er uoverensstemmelse eller tvetydighed mellem indholdet af opgaven og de generelle betingelser, har indholdet af opgaven forrang.

2.5 Hvis en af bestemmelserne i de generelle betingelser eller aftalen skulle være ugyldig eller ugyldig, er det kun den del af denne artikel, der er ugyldig eller ugyldig, der udgår. Den resterende del af denne artikel og de øvrige artikler forbliver i kraft. Den ugyldige eller ugyldige del skal erstattes af en bestemmelse med tilsvarende økonomisk virkning, medmindre ugyldigheden af en sådan bestemmelse ophæver enhver fordel for udførelsen af overdragelsen.

Artikel 3. Demo

Når man har tilmeldt sig, kan alle potentielle kunder få en demo efter et indledende interview.

Artikel 4. Citater – Overdragelse – Aftale

4.1 Alle tilbud vedrørende en overdragelse er uforpligtende uden BrightAnalytics’ accept.

4.2 En overdragelse accepteres, og aftalen træder i kraft (i) efter en skriftlig bekræftelse fra BrightAnalytics af overdragelsen underskrevet af kunden, eller (ii) på det tidspunkt, hvor BrightAnalytics begynder at udføre opgaven.

4.3 Aftalen indeholder den fuldstændige aftale mellem parterne og erstatter al tidligere kommunikation i denne henseende og/eller et mundtligt eller skriftligt forslag forud for aftalens indgåelse.

4.4 Overdragelsen kan kun ændres med parternes skriftlige godkendelse.

Artikel 5. Kundens forpligtelser

5.1 Kunden skal sikre, at alle oplysninger, dokumenter, instruktioner og koder, som BrightAnalytics anmoder om og har brug for til korrekt og rettidig udførelse af opgaven, stilles til rådighed for BrightAnalytics i rette tid og i den form og på den måde, som BrightAnalytics ønsker.

5.2 BrightAnalytics er ikke ansvarlig for forsinkelser og/eller ekstra omkostninger, der skyldes ufuldstændig og/eller forsinket levering af data, dokumenter, instruktioner og/eller koder fra kunden.

5.3 Kunden skal samarbejde i god tro og bl.a. stille personale til rådighed med et passende videns- og erfaringsniveau for at kunne besvare BrightAnalytics’ spørgsmål på passende vis og for at kunne styre projektet korrekt.

5.4 Kunden skal sikre, at BrightAnalytics straks bliver informeret om forhold og omstændigheder, der kan være relevante for den korrekte og rettidige udførelse af opgaven, eller som kan bringe denne udførelse i fare.

5.5 Kunden er alene ansvarlig for nøjagtigheden, fuldstændigheden og pålideligheden af de data, dokumenter, instruktioner og koder, der stilles til rådighed for BrightAnalytics, også selv om de kommer fra tredjeparter.

5.6 De ekstra omkostninger, der skyldes Kundens overtrædelse af denne artikel 5, herunder omkostninger, der skyldes forsinkelser i udførelsen af opgaven, bæres fuldt ud af Kunden.

Artikel 6. Udførelse af overdragelsen

6.1 Alle aktiviteter, der skal udføres af BrightAnalytics, skal udføres efter bedste viden og evne, i overensstemmelse med kravene til godt håndværk og ved hjælp af den nyeste teknologi og knowhow, som BrightAnalytics har til rådighed. BrightAnalytics vil kun være forpligtet til midlerne, ikke til resultatet.

6.2 BrightAnalytics forbeholder sig ret til at arbejde med sine udpegede medarbejdere eller med uafhængige konsulenter under udførelsen af opgaven, i det følgende i fællesskab benævnt “Medarbejdere”.

6.3 BrightAnalytics bestemmer, hvordan og af hvilke medarbejdere den ydede opgave skal udføres, men skal i videst muligt omfang tage hensyn til de rimelige krav, som Kunden har givet udtryk for.

6.4 BrightAnalytics kan i samråd med kunden udføre yderligere arbejde og opkræve dette hos kunden.

6.5 Hvis kunden ønsker at inddrage tredjeparter i udførelsen af opgaven, må han kun gøre dette efter samråd med og med forudgående skriftligt samtykke fra BrightAnalytics. BrightAnalytics forbeholder sig i så fald ret til at revidere planlægningen og prisen.

Artikel 7. Leveringstid

7.1 Alle leveringstider, der angives af BrightAnalytics, er udelukkende vejledende og ikke bindende. Leveringsbetingelserne er altid angivet i arbejdsdage.

7.2 BrightAnalytics er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af en leveringsfrist eller for eventuelle (direkte eller indirekte) omkostninger, skader eller tab som følge heraf. Forsinkelser i leveringen og eventuelle deraf følgende ekstraomkostninger giver ikke kunden ret til at opsige opgaven, nægte levering eller suspendere betalingen af de underliggende fakturaer.

Artikel 8. Ændringer i opgaven

8.1 I tilfælde af at Kunden ønsker at foretage en ændring af opgaven under aftalens udførelse, skal dette meddeles skriftligt til BrightAnalytics. BrightAnalytics forbeholder sig i dette tilfælde retten til at justere planlægningen af udførelsen og prisen.

8.2 Når BrightAnalytics modtager Kundens anmodninger eller nye behov, analyserer BrightAnalytics dem, og hvis det efter BrightAnalytics’ opfattelse viser sig, at de kræver en ændring af opgaven, vil BrightAnalytics inden for en rimelig tid give et tilbud om en ændret opgave med angivelse af ændringerne, herunder, men ikke begrænset til, gennemførelsesplan og priser.

8.3 Kunden anses for at have godkendt denne ændrede opgave efter udløbet af tre (3) arbejdsdage efter tilbuddets afgivelse, således at opgaven – som ændret – fortsat udføres på de ændrede vilkår, herunder med hensyn til planlægning og priser.

8.4 BrightAnalytics har også ret til efter analyse af de ønskede ændringer at angive, at de ikke kan udføres; Parterne vil i så fald fortsætte med at udføre opgaven som oprindeligt aftalt og om nødvendigt forhandle om at få de ønskede ændringer udført inden for rammerne af en anden opgave.

Artikel 9. Priser – Fakturering – Betalingsbetingelser

9.1 Den pris, som kunden skal betale til BrightAnalytics, er angivet i opgaven og eventuelle yderligere tilbud i tilfælde af ændringer af opgaven som anført i artikel 8. Alle angivne priser er ekskl. moms og andre afgifter, der gælder på betalingstidspunktet, og som kunden skal betale.

9.2 BrightAnalytics forbeholder sig ret til at opkræve ekstra omkostninger pr. bruger ud over det antal brugere, der oprindeligt var fastsat i opgaven.

9.3 BrightAnalytics forbeholder sig ret til at forhøje prisen i løbet af opgavens løbetid, efter det første år og efter hvert år efter opgavens ikrafttrædelsesdato. Denne forhøjelse må ikke overstige resultatet af følgende formel: P=P0 (0,8 S/S0 +0,2) P= nye omkostninger P0= nuværende omkostninger S0= referencetimepris som fastsat af Agoria på overdragelsens ikrafttrædelsesdato S= referencetimepris som fastsat af Agoria på hvert årsdag efter ikrafttrædelsesdatoen.

9.4 BrightAnalytics forbeholder sig ret til at opkræve en rejsegodtgørelse på 0,40 EUR/km.

9.5 Medmindre andet er aftalt, accepterer kunden udtrykkeligt elektronisk fakturering fra BrightAnalytics.

9.6 Fakturaer skal betales kontant til det kontonummer, der er angivet på fakturaen. Betalingen af en faktura kan ikke suspenderes på grund af en forsinkelse i udførelsen af opgaven, en påstået mangelfuld eller ufuldstændig levering eller af nogen anden grund.

9.7 Hvis fakturaen ikke er betalt på forfaldsdatoen, forhøjes det skyldige beløb ipso jure og uden varsel med (i) renter på 1 % pr. måned fra forfaldsdatoen, indtil fakturabeløbet er betalt fuldt ud, og (ii) en erstatning på 10 % af fakturabeløbet med et minimum på 125 EUR, uden at dette berører BrightAnalytics’ ret til at kræve den faktisk lidte skade.

9.8 Hvis en faktura ikke er betalt på forfaldsdatoen, forfalder alle udestående og fremtidige beløb straks til betaling. I dette tilfælde forbeholder BrightAnalytics sig ret til at tilbagekalde tidligere indrømmede rabatter og suspendere sine tjenester og sit arbejde, indtil alle restancer er blevet betalt, uden forudgående varsel til kunden.

9.9 Kunden skal refundere BrightAnalytics for alle omkostninger, der opstår i forbindelse med inddrivelse af ubetalte og forfaldne fakturaer, herunder, men ikke begrænset til, juridiske og advokatsalærer.

9.10 Royalties, licenser, DNS-registreringsgebyrer og alle køb foretaget i forbindelse med overdragelsen med en individuel salgsværdi på under 250 EUR vil blive faktureret yderligere til kunden.

9.11 Enhver protest mod en faktura skal meddeles BrightAnalytics pr. anbefalet brev inden for otte (8) arbejdsdage fra fakturadatoen. Hvis der ikke rettidigt protesteres, anses fakturaen, de leverede tjenesteydelser og de varer, som fakturaen vedrører, for at være blevet accepteret fuldt ud.

Artikel 10. Varighed – Aftalens udløb

10.1 Medmindre andet er aftalt, gælder aftalen på ubestemt tid. Parterne kan til enhver tid opsige aftalen ved anbefalet brev med en opsigelsesfrist på to (2) måneder, der begynder tre (3) arbejdsdage efter afsendelsen af det anbefalede brev.

10.2 I tilfælde af at kunden opsiger aftalen af ubestemt varighed i overensstemmelse med punkt 10.1, før overdragelsen er blevet gennemført fuldt ud, har BrightAnalytics ret til at: i) Kundens fulde betaling af den aftalte pris for opsætningen af platformen, hvis den endnu ikke er fuldt betalt på det tidspunkt, og ii) Kunden betaler to (2) måneders gebyr for SaaS-abonnementet og eventuelle yderligere moduler, uanset om kunden fortsætter med at bruge platformen i løbet af opsigelsesperioden som nævnt ovenfor eller ej.

10.3 Hvis der i opgaven er angivet en bestemt varighed, er aftalen tidsbegrænset og kan ikke opsiges før tid. Artikel 10.1 og 10.2 finder ikke anvendelse i dette tilfælde.

10.4 Hvis kunden alligevel opsiger den tidsbegrænsede aftale i utide, forfalder det fulde aftalte kontraktbeløb som angivet i opgaven for den resterende periode til betaling med det samme, uanset BrightAnalytics’ mulighed for at kræve yderligere erstatning.

10.5 I tilfælde af en for tidlig opsigelse af aftalen er BrightAnalytics ikke forpligtet til at betale erstatning eller kompensation til kunden, og BrightAnalytics er aldrig forpligtet til at tilbagebetale beløb, som kunden allerede har betalt.

10.6 Hver af parterne kan ensidigt opsige aftalen med øjeblikkelig virkning ved anbefalet brev uden forudgående varsel og med forbehold af retten til erstatning, hvis den anden part er insolvent, erklæret konkurs, eller hvis der er udpeget en kurator, administrator eller likvidator, eller hvis den anden part indstiller sine aktiviteter af andre årsager.

10.7 BrightAnalytics kan også ensidigt opsige aftalen med øjeblikkelig virkning ved anbefalet brev uden forudgående varsel og med forbehold af retten til erstatning, hvis kunden ikke overholder sine betalingsforpligtelser, der er omfattet af artikel 9.

10.8 Opsigelse af aftalen fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at betale de beløb, der allerede er skyldige i henhold til aftalen.

10.9 Bortset fra de situationer, der er omhandlet i artikel 10.6 og 10.7, skal BrightAnalytics ved aftalens ophør i en periode på tre (3) måneder efter ophøret samarbejde om at overføre det allerede udførte arbejde til tredjeparter. I det omfang denne overførsel medfører yderligere omkostninger for BrightAnalytics, er kunden forpligtet til at refundere dem.

10.10 Ved ophør af overdragelsen skal hver part straks overdrage den anden part alle varer, genstande, dokumenter og elektroniske medier i dens besiddelse, som er den anden parts ejendom, til den anden part.

Artikel 11. Kommunikation

11.1 Under udførelsen af opgaven skal kunden og BrightAnalytics kommunikere gyldigt med hinanden ved hjælp af e-mail.

11.2. Parterne anerkender udtrykkeligt, at elektroniske luftfartsselskaber og e-mails har samme bevisværdi som underskrevne dokumenter.

11.3 Parterne anerkender, at brugen af elektroniske transportmidler kan indebære risici, herunder, men ikke begrænset til, forvrængning, forsinkelse eller virus. Parterne er udtrykkeligt enige om ikke at holde hinanden ansvarlige for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af brugen af elektroniske medier og e-mails. Parterne forpligter sig under alle omstændigheder til at gøre alt, hvad der er rimeligt for at undgå sådanne skader.

Artikel 12. Brug af platformen

12.1 Kunden anerkender, at den kun må bruge platformen til interne forretningsformål og erklærer udtrykkeligt, at brugen og dens medarbejderes eller udpegede medarbejderes brug vil være i overensstemmelse med al gældende lovgivning.

12.2 Kunden skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre, at virus eller anden skadelig software beskadiger platformen.

12.3 Kunden må ikke: (i) at bruge eller kopiere platformen til andet end til kundens forretningsformål; (ii) at bruge platformen, herunder den server og lagerkapacitet, der stilles til rådighed, til at begå overtrædelser eller forårsage skade eller ulempe for BrightAnalytics eller tredjeparter; (iii) dekompilere, foretage reverse engineering eller forsøge at udlede, rekonstruere, identificere eller opdage kildekode, underliggende idéer, underliggende brugergrænsefladeteknikker eller algoritmer på nogen måde eller afsløre platformen, undtagen i det omfang det udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lovgivning; (iv) belægge platformen med pant eller sikkerhedsinteresse; (v) foretage nogen handling, der kan medføre, at platformens kildekode bliver offentligt tilgængelig; (vi) bruge platformen på en måde, der ikke udtrykkeligt er tilladt i henhold til aftalen, eller på en måde, der er ulovlig eller skadelig, eller som har til formål at opnå et ulovligt eller skadeligt formål eller en skadelig aktivitet; og (vii) omgå tekniske eller andre beskyttelsesforanstaltninger, som stilles til rådighed af platformen.

12.4 Kunden skal til enhver tid sikre, at der ikke findes data, filer, software, metatags, hyperlinks, deeplinks, der skal bruges i forbindelse med platformen eller andre tjenester leveret af BrightAnalytics eller lignende referencer eller oplysninger, der kan gøres til genstand for handling eller krænkelse, på det udstyr, som BrightAnalytics stiller til rådighed i forbindelse med udførelsen af opgaven.

12.5 Det er forbudt for kunden at anvende ulovlig software eller software, hvis licensbetingelser ikke er overholdt, i forbindelse med platformen. Spamming er forbudt på alt udstyr og alle systemer, der leveres af BrightAnalytics. Kunden forsikrer straks at efterkomme enhver anmodning fra BrightAnalytics samt enhver rimelig anmodning fra tredjeparter om at fjerne, gøre utilgængeligt eller ændre indholdet. Kunden fraskriver sig enhver ret til at kræve erstatning i forbindelse med en sådan fjernelse. BrightAnalytics tillader således bl.a. ikke pornografisk materiale, og BrightAnalytics tillader heller ikke websteder, hvorfra der tilbydes varer, som er i strid med den offentlige orden, sædeligheden eller reglerne for markedspraksis, eller som udgør enhver anden ulovlig praksis. Der må heller ikke udføres aktiviteter på serverne, som krænker beskyttede værker eller beskyttelsen af privatlivets fred, eller som er strafbare i henhold til loven.

12.6 Kunden forpligter sig til straks at underrette BrightAnalytics om enhver faktisk, truende eller formodet ukorrekt brug af platformen.

Artikel 13. Begrænsning af erstatningsansvar

13.1 BrightAnalytics er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skader eller følgeskader, herunder men ikke begrænset til kommercielle eller finansielle tab (herunder men ikke begrænset til tab af fortjeneste eller indtægter), tab af data, tab af eller skade på udstyr, tab af goodwill, skade på omdømme, og BrightAnalytics er heller ikke ansvarlig for tab som følge af retslige skridt fra tredjeparter mod kunden, fejl forårsaget (in)direkte af en handling fra kundens side, skader forårsaget af forkert brug af tjenester, produkter og software som følge af tredjeparters opgaver eller mangler i produkter og tjenester.

13.2 Uden at dette berører anvendelsen af artikel 13.1, må BrightAnalytics’ samlede ansvar ikke overstige den samlede pris for opgaven. Under alle omstændigheder vil BrightAnalytics aldrig være ansvarlig for et beløb, der er højere end det beløb, der udbetales i henhold til den ansvarsforsikring, som BrightAnalytics har tegnet.

13.3 Kunden er alene ansvarlig for den korrekte brug af platformen under hensyntagen til BrightAnalytics’ specifikationer, dokumentation og instruktioner samt gældende lovbestemmelser i denne henseende.

13.4 Kunden skal holde BrightAnalytics skadesløs for og imod ethvert krav, der måtte opstå som følge af aftalens eksistens, udførelse eller manglende udførelse, og som måtte være forårsaget af BrightAnalytics’ egen uagtsomhed eller en af dens brugeres fejl.

13.5 Kunden er alene ansvarlig for alle transaktioner, der udføres på platformen, såsom betalinger, meddelelser osv. Kunden forpligter sig til uden forbehold at holde BrightAnalytics skadesløs for ethvert krav, der måtte blive fremsat af tredjemand i forbindelse med disse transaktioner. BrightAnalytics indgår ikke i forholdet mellem kunden og dennes kunder og forbliver til enhver tid en tredjepart.

13.6 BrightAnalytics er ikke ansvarlig for manglende rettidig fornyelse af en licensaftale med en tredjepartsleverandør, betaling af royalties og lignende eller for eventuelle konsekvenser heraf, selv om den oprindelige licensaftale blev leveret ved BrightAnalytics’ handlinger i forbindelse med overdragelsen. Kunden modtager en kopi af licensbetingelserne på bestillingstidspunktet og skal selv føre tilsyn med fornyelsen.

Artikel 14. Garanti

14.1 BrightAnalytics yder en begrænset garanti mod skjulte fejl, navnlig fejl, som ikke var synlige eller ikke med rimelighed kunne identificeres ved adgang til platformen og/eller levering af modulerne under opgaven, og som opstår inden for en periode på otte (8) uger derefter.

14.2 BrightAnalytics garanterer efter bedste evne, at platformen: (i) vil fungere uden afbrydelser, bortset fra afbrydelser som følge af omstændigheder uden for dets kontrol eller forud anmeldte og forudsete afbrydelser, (ii) vil være fri for virus, undtagen i tilfælde af et cyberangreb eller anden ulovlig adgang til platformen fra en tredjepart.

14.3 Et krav baseret på den leverede garanti vil kun blive undersøgt af BrightAnalytics, hvis kunden meddeler sin anmodning herom pr. anbefalet brev. En sådan meddelelse vil kun være gyldig, hvis: i) kunden har underrettet BrightAnalytics straks efter opdagelsen af den påståede mangel; ii) kunden beskriver den eller de påståede fejl tilstrækkeligt; iii) kunden påviser, at den ikke med rimelighed kunne have opdaget fejlen tidligere; kunden vil på BrightAnalytics’ anmodning give yderligere oplysninger og dokumentation under undersøgelsen af klagen; og iv) meddelelsen er blevet sendt i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 25.

14.4 I mangel af et rettidigt og gyldigt krav i henhold til garantien anses kunden for uigenkaldeligt at have accepteret overdragelsen.

14.5 Hvis der rent faktisk konstateres en skjult mangel, vil BrightAnalytics gøre en rimelig indsats for at afhjælpe manglerne i det omfang funktionaliteten er en del af opgaven. Dette er den eneste form for afhjælpning, som BrightAnalytics er forpligtet til at anvende.

14.6 For solgte programkoder og software fra tredjeparter gælder kun producentens/udgiverens garantibetingelser. BrightAnalytics er ikke ansvarlig for disse og giver ikke nogen garanti med hensyn til tredjeparters tjenester eller materialer.

Artikel 15. Vrijwaring

15.1 Uden at det berører afsnit 13 i disse vilkår og betingelser, skal kunden holde BrightAnalytics skadesløs for ethvert ansvar, skade, bøde, krav, dom, procedure og omkostninger og udgifter af enhver art, herunder alle rimelige advokatsalærer, i henhold til eksistensen, udførelsen, manglende udførelse og opsigelse af aftalen, og som: (i) er forårsaget af kundens og/eller en af dennes brugeres egen uagtsomhed, fejl, lovovertrædelse eller kriminel overtrædelse, og (ii) er anlagt af en tredjepart, herunder, men ikke begrænset til, ethvert krav fra tredjepart, der har sit grundlag i: a) falske, unøjagtige eller forældede oplysninger, som kunden har givet BrightAnalytics; b) behandling af personoplysninger i forbindelse med aftalen, som kunden har givet BrightAnalytics, og som BrightAnalytics derfor har fået lovligt, eller c) registrering af et domænenavn.

Artikel 16. Force Majeure

16.1 BrightAnalytics eller kunden befinder sig i en situation med force majeure, hvis en af dem befinder sig i en midlertidig eller endelig umulighed til at opfylde de forpligtelser, der er indgået i henhold til aftalen, på grund af en fremmed årsag, der ikke kan tilskrives den samme part, og som ikke kunne forudses på det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået.

16.2 Eksempler på force majeure (ikke udtømmende) omfatter strejker, brande, krige, militære operationer, statslige handlinger eller undladelser, naturkatastrofer, nationale og lokale nødsituationer, epidemier, driftsafbrydelser, energiafbrydelser, svigt i et (telekommunikations)netværk eller forbindelse eller anvendte kommunikationssystemer eller manglende tilgængelighed af platformen på et hvilket som helst tidspunkt, netværksangreb, netværkssvigt, manglende eller forsinket levering fra leverandører eller andre anvendte tredjeparter og nedsat eller manglende funktionalitet af tredjeparters netværk, systemer og udstyr.

16.3 Force majeure fra Kundens side omfatter under alle omstændigheder ikke personalemangel, strejker eller økonomiske problemer hos Kunden. Force majeure kan aldrig påberåbes med hensyn til betalingsforpligtelser.

16.4. Den part, der påberåber sig force majeure, skal hurtigst muligt underrette den anden part om situationen med force majeure. I tilfælde af midlertidig force majeure har den part, der påberåber sig force majeure, ret til at suspendere og/eller forlænge kontraktens opfyldelsesperiode, så længe force majeure-situationen varer ved. Den part, der påberåber sig force majeure, skal hurtigst muligt underrette sin kontraherende part (i) hvis force majeure-situationen ophører, og forpligtelserne i henhold til aftalen kan genoptages, eller (ii) hvis den midlertidige force majeure blev permanent, hvilket resulterede i aftalens ophør. Der kan være tale om en endelig force majeure, hvis force majeure-situationen varer længere end to (2) måneder. Både i tilfælde af midlertidig force majeure i den suspenderede periode og i tilfælde af opsigelse som følge af permanent force majeure er den part, der påberåber sig force majeure, ikke erstatningspligtig.

Artikel 17. Fortrolige oplysninger

17.1 Parterne betragter alle ikke-offentlige oplysninger, som de modtager fra den anden part i forbindelse med aftalens gennemførelse, som fortrolige; sådanne oplysninger må kun anvendes inden for rammerne af og til brug for aftalen, og sådanne fortrolige oplysninger og materialer må kun videregives til personer, der har behov for at få adgang til dem inden for rammerne af aftalen eller i henhold til en retlig forpligtelse til at videregive dem. Begge parter skal gøre alt for at respektere denne fortrolighed og sikre, at denne fortrolighedspligt overholdes af ansatte og tredjeparter.

17.2 Alle fortrolige oplysninger og materialer, der stilles til rådighed for en af parterne inden for aftalens anvendelsesområde, er og forbliver enestående og eksklusive ejendom for den part, der har frigivet dem, og de skal returneres til ejeren eller, i det omfang parterne er enige herom, destrueres ved aftalens ophør eller så snart de ikke længere er nødvendige.

17.3 Ingen af parterne må reproducere eller distribuere de fortrolige oplysninger og materialer, direkte eller indirekte, helt eller delvist, mundtligt eller skriftligt, uden skriftlig og forudgående godkendelse fra den anden part, medmindre det er nødvendigt for at gennemføre aftalen.

17.4 Denne bestemmelse gælder også efter aftalens ophør, uanset årsagen, og skal overholdes af parterne.

Artikel 18. Databeskyttelse

18.1 BrightAnalytics overholder den relevante gældende lovgivning i forbindelse med behandlingen af personoplysninger. BrightAnalytics behandler personoplysninger fortroligt og informerer alle personer, der nødvendigvis har adgang til disse oplysninger, om deres fortrolige karakter.

18.2 BrightAnalytics mener, at de personoplysninger, som kunden har givet BrightAnalytics i forbindelse med opgaven, er blevet lovligt indhentet og forvaltet af kunden. Kunden garanterer BrightAnalytics mod alle mulige krav fra tredjeparter og personer, der er involveret i sagen.

18.3 BrightAnalytics forbeholder sig ret, men er ikke forpligtet til at fjerne data, der anses for at være i strid med (i) vilkårene i aftalen eller på anden måde uhensigtsmæssigt, (ii) tredjemands rettigheder, eller (iii) gældende love og bestemmelser.

Artikel 19. Intellektuel ejendomsret

19.1 Alle intellektuelle ejendomsrettigheder tilhører udelukkende BrightAnalytics eller dets leverandører. Aftalen har ikke til formål at give nogen overdragelse eller licens af de intellektuelle ejendomsrettigheder.

19.2 Kunden får en personlig, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig brugsret, begrænset til brug af platformen til egne interne formål som angivet i opgaven og i aftalens løbetid, og dette på betingelse af overholdelse af betalingsforpligtelserne som fastsat i artikel 9. Kunden forpligter sig til straks at underrette BrightAnalytics om enhver faktisk, truende eller formodet krænkelse af dens intellektuelle ejendomsrettigheder, som kunden har kendskab til.

19.3 Hvis det udtrykkeligt er aftalt i aftalen, får kunden en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig brugsret, begrænset til brug til egne interne formål af veldefinerede produkter til den aftalte opgave, og dette på betingelse af at overholde betalingsforpligtelserne i henhold til artikel 9.

19.4 Kunden må ikke, uden forudgående skriftligt samtykke fra BrightAnalytics, offentliggøre, reproducere eller på nogen måde stille produkter og resultater af opgaven til rådighed for tredjemand på nogen måde, helt eller delvist, uden forudgående skriftligt samtykke fra BrightAnalytics.

19.5 Kunden giver BrightAnalytics udtrykkelig tilladelse til at henvise til Kundens navn, logo, firmanavn eller varemærker samt det arbejde, der udføres i henhold til aftalen, både til interne formål og i forbindelse med kommercielle formål som f.eks. kampagner, reklamer, …

Artikel 20. Overdragelse og underleverancer

20.1 BrightAnalytics har ret til at (i) overdrage sine rettigheder, der følger af aftalen og dens opfyldelse (helt eller delvist), eller (ii) under udførelsen af opgaven udlicitere enhver del af den til tredjepartsunderleverandører, som den finder det nødvendigt eller ønskeligt, uden forudgående skriftligt samtykke fra kunden.

20.2 Når BrightAnalytics anvender underleverandører, vil al kommunikation mellem kunden og underleverandørerne foregå gennem BrightAnalytics, medmindre andet er aftalt.

20.3 BrightAnalytics forbliver under alle omstændigheder ansvarlig over for kunden i henhold til aftalen for alt arbejde udført af BrightAnalytics’ underleverandører, medmindre underleverandøren udtrykkeligt er valgt af kunden, om end efter høring eller rådgivning fra BrightAnalytics, i hvilket tilfælde BrightAnalytics’ ansvar over for kunden for det arbejde, der er overladt til underleverandøren, er helt udelukket. I sidstnævnte tilfælde skal kunden henvende sig direkte til underleverandøren.

20.4 Kunden må ikke overføre aftalen eller nogen del af den til en tredjepart uden BrightAnalytics’ forudgående skriftlige samtykke, uanset overdragelsens form. Under alle omstændigheder forbliver kunden solidarisk ansvarlig over for BrightAnalytics for enhver forpligtelse i henhold til eller brud på aftalen.

Artikel 21 Repræsentation

Aftalen gør ikke BrightAnalytics til agent eller repræsentant for kunden, som ikke har nogen myndighed eller beføjelser over for BrightAnalytics og dets personale og omvendt. Parterne opererer uafhængigt af hinanden, og der må ikke være nogen form for underordnelsesforhold. BrightAnalytics griber ikke ind i forholdet mellem kunden og dennes kunder. Den forbliver til enhver tid en tredjepart.

Artikel 22. Ikke-rekruttering

22.1 Det er udtrykkeligt forbudt for kunden at udføre handlinger af ikke-solicitation, direkte eller indirekte, med hensyn til enhver medarbejder, konsulent eller enhver anden person, der arbejder for BrightAnalytics i aftalens løbetid og i et (1) år efter aftalens ophør.

22.2 Hvis kunden overtræder bestemmelserne i denne artikel, er han forpligtet til at betale BrightAnalytics en erstatning, der fastsættes på et fast beløb svarende til et års bruttolønomkostninger for den rekrutterede person, uden at dette berører BrightAnalytics’ ret til at kræve yderligere erstatning, hvis og i det omfang BrightAnalytics påviser, at den faktiske skade overstiger det faste erstatningsbeløb.

Artikel 23. Særlige bestemmelser for webhosting

23.1 Kunden skal udpege mindst én person, som skal kommunikere med BrightAnalytics i henhold til aftalen, som kan og må træffe beslutninger, og som skal have indsigt i data, rapporter og logfiler i forbindelse med hostingaktiviteten. Det er kundens ansvar at sikre, at denne person/personer er til rådighed, og at holde kontaktoplysningerne ajour til enhver tid. Hvis kontaktpersonen udskiftes af en eller anden grund, skal dette meddeles BrightAnalytics.

23.2 Alle data, der genereres af de systemer, der er hostet eller opbevaret for Kunden i forbindelse med aftalens gennemførelse (rapporter, logfiler, filer osv.), tilhører Kunden og betragtes som fortrolige oplysninger i henhold til artikel 17. Omkostningerne ved at stille disse data til rådighed og adgangen til dem afholdes af kunden. Kunden er alene ansvarlig for nøjagtigheden, kvaliteten, integriteten, lovligheden, pålideligheden, egnetheden og ophavsretten til alle data.

Artikel 24. Ikke-udnyttelse af dispensation

BrightAnalytics’ manglende udøvelse af en rettighed skal på ingen måde betragtes som et afkald på den pågældende rettighed.

Artikel 25. Meddelelser

25.1 Alle meddelelser til BrightAnalytics, der er omhandlet i denne aftale, skal ske skriftligt til BrightAnalytics BV til BrightAnalytics BV, til den finansielle direktør, Bruggesteenweg 311 box 2.2, 8830 Hooglede, pr. anbefalet brev med kvittering for modtagelse eller pr. kurertjeneste. En sådan skrivelse anses for at være modtaget tre (3) arbejdsdage efter datoen for afsendelsen af skrivelsen.

25.2 En e-mail til følgende e-mailadresse: finance@brightanalytics.eu er tilladt, forudsat at der er anmodet om og modtaget en udtrykkelig læsebekræftelse. En sådan e-mail-meddelelse anses for at være modtaget og har virkning fra datoen for læsebekræftelsen.

Artikel 26. Bestemmelser, der gælder efter aftalens udløb

De bestemmelser i aftalen, som efter deres art og anvendelsesområde er beregnet til at overleve aftalens løbetid, herunder, men ikke begrænset til, artikel 17 og artikel 19, overlever aftalens ophør.

Artikel 27. Kompetente domstole – gældende ret

27.1 Parterne skal altid bestræbe sig på først at løse enhver tvist i mindelighed. Alle tvister mellem parterne om aftalens gyldighed, fortolkning eller gennemførelse er underlagt belgisk lov og skal afgøres i overensstemmelse med denne.

27.2 Domstolene i Brügge har enekompetence til at behandle alle tvister mellem BrightAnalytics og kunden.